بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

کدمقاله: ۲۳۱۷۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Are human resource practices linked to employee misconduct A rational choice perspective

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

منبع مقاله

Human Resource Management Review 20 (2010) 317–۳۲۶ -Contents lists available at ScienceDirect,journal homepage: www.elsevier.com/locate/humres

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۰صفحه / فایل doc فارسی۸صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۳۰۸۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهایco2  در اقتصادهای در حال ظهور

منبع مقاله

Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۳۰۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Structural Analysis of Family Dynamics Across Family Life Cycle in Iran

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 486 – ۴۹۰  ,۳rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012)

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵صفحه / فایل doc فارسی/۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۳۰۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی اتحاد برندهای بین المللی : ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده

منبع مقاله

Journal of Business Research 66 (2013) 89–۹۷,doi:10.1016/j.jbusres.2011.07.027

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۳۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۳۰۳۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

International Journal of Hospitality Management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

به سمت هدف استراتژیک : دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول

منبع مقاله

International Journal of Hospitality Management 30 (2011) 468–۴۷۶ ,Contents lists available at ScienceDirect

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۰ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۳۰۲۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Tourism Management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت گردشگری

منبع مقاله

Tourism Management 31 (2010) 816–۸۲۶, Contents lists available at ScienceDirect, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۲۲ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۳۰۱۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market? The views of hotel and travel agency managers

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟

منبع مقاله

Volume 29, Issue 2, April 2008, Pages 382–۳۸۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۲ صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۳۰۰۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

منبع مقاله

AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011)

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۸۵۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

منبع مقاله

Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۲۴۰۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Laughing Medusa: Feminist Intellectuals at the Millennium

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدوسای خندان :روشنفکران فمینیستی درهزاره

منبع مقاله

DOI:10.1080/09574040050051488،pages 131-138،Publishing models and article dates explained،Published online: 05 Nov 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۸صفحه/ ۲۰۱۰

read more