بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شیمی

عنوان انگلیسی مقاله

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید :  کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

منبع مقاله

Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۰۹ 

read more