بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های کامپیوتری

عنوان انگلیسی مقاله

QoS and energy aware routing for real-time traffic in wireless sensor networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

QoS و پروتکل مسیریابی انرژی آگاه (EAR) در زمان ترافیک  در شبکه های حسگر بی سیم

منبع مقاله

A. Mahapatra et al. / Computer Communications 29 (2006) 437–۴۴۵٫ Computer Communications 29 (2006) 437–۴۴۵

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۶ صفحه/  ۲۰۰۶

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Defense against Passive Worms in P2P Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2008), 2008.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/ دسامبر ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Propagation Modeling of Passive Worms in P2P Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در  شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Cybernetics and Intelligent Systems, 2008 IEEE Conference on Date of Conference: ۲۱-۲۴ Sept. 2008 .Page(s):1027 – 1031. E-ISBN :978-1-4244-1674-5 .Print ISBN:978-1-4244-1673-8. INSPEC Accession Number:10393624

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ سپتامبر ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A First Look at Peer-to-Peer Worms-Threats and defenses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی ابتدائی به کرم های نظیر به نظیر  تهدیدات و دفاعیات

منبع مقاله

In International Symposium on Peerto-peer Systems (IPTPS)-17 – 0 self

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت پردازش ابری

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ —

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Port Change Attack In Wireless Ad HOC Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حمله تعویض پورت در شبکه های ادهاک

منبع مقاله

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.10 No.8, August 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۳ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰ صفحه/اگوست ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Security Shift in Future Network Architectures

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روند امنیتی در ساختار  شبکه های آینده

منبع مقاله

RTO-MP-IST-091

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۱ صفحه/نوامبر ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PHISHING SECRETS: HISTORY, EFFECTS, AND COUNTERMEASURES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اسرار نفوذ به شبکه:  تاریخچه، تأثیرات و اقدامات متقابل

منبع مقاله

International Journal of Network Security, Vol.11, No.3, PP.163–۱۷۱, Nov. 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۸ صفحه/نوامبر ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

SURVEY ON NETWORK MOBILITY SUPPORT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مروری بر پشتــبانی از سیار بودن شبکـــه

منبع مقاله

Department of Electrical Engineering and Telecommunications, UNSW, Sydney, Australia

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۱ صفحه / فایل doc فارسی / ۳۱ صفحه

read more