بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های کامپیوتری

کدمقاله: ۲۲۵۸۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Fast quarantining of proactive worms in unstructured P2P networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قرنطینه سازی سریع کرم‌های پیش گستر یا پیش فعال در شبکه‌های بدون ساختار P2P

منبع مقاله
Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 5, September 2011, Pages 1648–۱۶۵۹،Dependable Multimedia Communications: Systems, Services, and Applications

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۴۳صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۵۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Mathematical model on the transmission of worms in wireless

sensor networkترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

منبع مقاله
Applied Mathematical Modelling،Volume 37, Issue 6, 15 March 2013, Pages 4103–۴۱۱۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۵۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Wireless mesh network security: A traffic engineering  management approach

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت شبکه بیسیم مش رویکردی برای مدیریت مهندسی ترافیک

منبع مقاله
Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 2, March 2011, Pages 478–۴۹۱،Efficient and Robust Security and Services of Wireless Mesh Networks
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۳۱صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۴۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Mathematical model on the transmission of worms in wirelesssensor network

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل ریاضی در انتقال کرم ها در شبکه های حسگر بی سیم

منبع مقاله

Applied Mathematical Modelling 37 (2013) 4103–۴۱۱۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،Applied Mathematical Modelling،journal homepage: www.elsevier.com/locate/apm

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت محاسبات ابری

منبع مقاله

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication  ISSN  ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات توری و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Performance Evaluation of the IBETX Routing Metric over DSDV Routing Protocol in Wireless Ad hoc Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه های Ad Hoc بی سیم

منبع مقاله

۸th International Symposium on Intelligent Systems Techniques for Adhoc and Wireless Sensor Networks (IST-AWSN),2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بحث مختصری درمورد حملات DOS

منبع مقاله

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

منبع مقاله

Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/  ۲۰۰۷

read more