بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های کامپیوتری

کدمقاله: ۲۲۸۰۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۲۸صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۷۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۷۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Virus propagation with randomness

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتشار ویروس به صورت تصادفی

منبع مقاله
Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۷۱۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه  از طریق شبکه ی محاسبه ابری

منبع مقاله
Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۳۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A High Performance Computing Cloud Computing Environment for  Machining Simulations

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

منبع مقاله
Procedia CIRP،Volume 8, 2013, Pages 57–۶۲،۱۴th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations (CIRP CMMO)
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Scalable adaptive group communication for collaboration framework of cloud-enabled robots

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای چارچوب همکاری ابرربات های فعال

منبع مقاله
Procedia Computer Science،Volume 22, 2013, Pages 1239–۱۲۴۸،۱۷th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems – KES2013
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی/۱۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۴۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

A novel node level security policy framework for wireless sensor networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چارچوب خط مشی یا روش امنیتی سطح گره جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

منبع مقاله
Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 1, January 2011, Pages 418–۴۲۸
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۴۵صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۶۳۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling and analysis of Internet worm propagation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی و تحلیل گسترش کرم های اینترنتی

منبع مقاله
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications،Volume 17, Issue 4, August 2010, Pages 63–۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۲۱صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۶۱۰۲

عنوان انگلیسی مقاله

Analysis  and Detection  of Computer  Viruses  and  Worms : An Annotated Bibliography

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه و تحلیل و تشخیص ویروس های کامپیوتری و کرم ها

منبع مقاله

ACM SIGPLAN Notices Homepage archive،Volume 37 Issue 2, February 2002 ،Pages 29 – 35 ،ACM New York, NY, USA ،table of contents doi>10.1145/568600.568608

مشخصات مقال

فایل PDF انگلیسی /۲۰صفحه / فایل doc فارسی/۲۰صفحه/ ۲۰۰۲

read more

کدمقاله: ۲۲۵۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The  usage  and  adoption  of  cloud  computing  by  small  and  medium businesses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کاربرد و اتحاد محاسبه ابر توسط شرکت‌های کوچک و متوسط

منبع مقاله
International Journal of Information Management،Volume 33, Issue 5, October 2013, Pages 861–۸۷۴ 
مشخصات مقال

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۴۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more