بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های کامپیوتری

کدمقاله: ۲۳۲۰۰۴

عنوان انگلیسی مقاله

A Look Back at .Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite.

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی به مسائل امنیتی در سوئیت (  رشته ی)    پروتکل IP/TCP

منبع مقاله

۲۰th Annual Computer Security Applications Conference: proceedings: 6-10 December, 2004, Tucson, Arizona (Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004), pp. 229-249.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۲۱ صفحه / فایل doc فارسی۴۸ صفحه/ ۲۰۰۴

read more

کدمقاله: ۲۳۱۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Advanced Security Measures in a Wireless LAN

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اقدامات امنیتی پیشرفته در یک LAN بی سیم

منبع مقاله

International Journal of,Emerging Research in Management &Technology,ISSN: 2278-9359

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۷ صفحه / فایل doc فارسی۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing for network security intrusion detection system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۱۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Reliable user scheduler for computational grid

ترجمه فارسی عنوان مقاله

زمانبند کاربر قابل اطمینان برای شبکه های محاسباتی

منبع مقاله

International journal of emerging technology and advanced engineering ,Certified journal, VOLME3, ISSUE3, MARCH2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Benefit and security isses in wireless technologies:WI-FI and WIMAX

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فواید و مباحث امنیتی در تکنولوژی های بیسیم:وای فای و وایمکس

منبع مقاله

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering ,Vol. 1, Issue 4, June 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی/۱۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

منبع مقاله

Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013)

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing and impact on mobile software development: two roads diverged

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبه ابری و تاثیر آن بر روی گسترش نرم افزار سیار: دو مسیر جدا از هم

منبع مقاله

The Journal of Systems and Software 86 (2013) 2318– ۲۳۲۰

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۳ صفحه / فایل doc فارسی/۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS)  – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

منبع مقاله

ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۱۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CoCaMAAL: A cloud-oriented context-aware middleware in ambient assisted living

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CoCaMAAL : یک میان افزار ابر گرای آگاه از متن  در محیط زندگی تحت کمک

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 35 (2014) 114–۱۲۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۳۷صفحه/ ۲۰۱۴

read more