بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های عصبی

عنوان انگلیسی مقاله

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

منبع مقاله

International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

منبع مقاله

International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TECHNIQUE FOR STOCK MARKET FORECASTING

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

منبع مقاله

Kunware Singh Vaisla et. El. / (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering, Vol. 02, No. 06, 2010, 2104-2109

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/  ۲۰۱۰

read more