بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

زمین شناسی

کدمقاله: ۲۲۹۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 SMART CONTROL OF HYDRODYNAMIC SLUG FLOW

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

منبع مقاله

International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10, October-2013 178 ISSN 2278-7763

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۳ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۰۱۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

منبع مقاله

Department of Biology, Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Radoja Domanovića 12, Serbia.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences (Impact Factor: 0.95). 04/2011; 24(2):165-70.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۰۰۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from  callus, suspension cultures and protoplasts  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

احیای گونه های مختلف سیکلامن ((Cyclamen از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها

منبع مقاله

Volume 125, Issue 3, 28 June 2010, Pages 442–۴۵۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۳ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION,PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

منبع مقاله

Pak. J. Bot., Special Issue (S.I. Ali Festschrift) 42: 231-258, 2010.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۸ صفحه / فایل doc فارسی /۴۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more