بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

روابط بین الملل

کدمقاله: ۲۳۲۲۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

International Review of Law and Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

منبع مقاله

International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۲۱ صفحه / فایل doc فارسی۷۱ صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۲۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The Impact of the Antiwar Elites’ Activities on the International  Life and Politics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر فعالیت های نخبه های ضدّ جنگ بر روی حیات و سیاست بین الملل

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 582 – ۵۸۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Transfer between Education Provider  Policy – International

ترجمه فارسی عنوان مقاله

خط مشی انتقال بین آموزشکده بین الملل

منبع مقاله

Transfer between Education Provider Policy –International – INT-009 -Effective Date: 19Apr13 -Authorised by: College Council

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۵ ۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

منبع مقاله

Public Relations Journal Vol. 3, No. 4, Fall 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/ ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

منبع مقاله

Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۳ صفحه / فایل doc فارسی /۳۲ صفحه/ ۲۰۱۰

read more