بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های خبره

عنوان انگلیسی مقاله

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

منبع مقاله

International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org Email: editor@ijaiem.org, editorijaiem@gmail.com.Volume 2, Issue 1, January 2013 . ISSN 2319 – 4847

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A collaborative approach of Business Intelligence systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رویکرد مشارکتی سیستم های  هوشمند تجاری

منبع مقاله

Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۱ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۹ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Vision-based active safety system for automatic stopping

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم امنیت مؤثر مبتنی بر روش دیداری برای  استفاده در توقف خودکـار

منبع مقاله

Contents lists available atSciVerse ScienceDirect Expert Systems with Applications 39 (2012) 11234–۱۱۲۴۲

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۶ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN EXPERT SYSTEM FOR DISEASES DIAGNOSIS IN PET

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره جهت تشخیص بیماری  در حیوانات اهلی

منبع مقاله

Advances in Medical Informatics ISSN: 2249-9466 & E-ISSN: 2249-9474, Volume 2, Issue 1, 2012, pp.-18-21.Available online at http://www.bioinfo.in/contents.php?id=72

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۲ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Expert System Applications in E-learning Environment:  Analysis on Current Trends and Future Prospects

ترجمه فارسی عنوان مقاله

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

منبع مقاله

International Journal of Internet Computing, Volume-I, Issue-1, 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی / ۹ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اعتــبار خــبره سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

منبع مقاله

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ,ADAM JASIŃSKI ,University of Lodz, Faculty of Management, Matejki 22/26, Lodz, Poland, email:ajasinski.adam24@gmail.com

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۴صفحه

read more

عنوان انگلیسی مقاله

THE EXPERT SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE  CUSTOMER SATISFACTION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استفاده از سیستم خبره جهت بهبودی میزان رضایت مشتریان

منبع مقاله

Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ), Vol.2, No.6, November 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۶ صفحه/نوامبر ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

ET: an Enrollment Tool to Generate Expert  Systems for University Courses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ایجاد یک ابزار انتخاب واحد در سیستم های خبره برای دروس دانشگاهی

منبع مقاله

Source: Expert Systems, Book edited by: PetricăVizurean ISBN 978-953-307-032-2, pp. 238, January 2010, INTECH, Croatia, downloaded from SCIYO.COM

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۳ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۰ صفحه/ ژانویه ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENCY COMPARISON OF ELECTRIC  NETWORK COMPANIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برای مقایسه ی بهره وری  کمپانی های شبکه ی الکتریکی

منبع مقاله

International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Transaction on Power Engineering

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰ صفحه/ ۲۰۰۹  

read more