بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های خبره

عنوان انگلیسی مقاله

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SYSTEM FOR MINIMIZING SOLID WASTE DURING HIGHWAY CONSTRUCTION ACTIVITIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها

منبع مقاله

Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computet Scientists 2009 Vol I, IMECS 2009, March 18-20, 2009, Hong Kong

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MEDICATION REVIEW EXPERT SYSTEM FOR A ROBOTIC INTERFACE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره بررسی داروها با یک رابط رباتیکی

منبع مقاله

Advances in Medical Information, ISSN: 2249-9466 & E-ISSN: 2249-9474, Volume 2, Issue 1,2012, pp.-25-29.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN EXPERT ANTI-MALWARE DETECTION SYSTEM

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک سیستم خبره تشخیص ضد بد افزار

منبع مقاله

International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-5, November 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

RULE-BSED EXPERT SYSTEM FOR SENSOR DEVELOPMENT IN DRINKING WATER SYSTEMS FOR RURAL COMMUNITIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش اساسی سیستم خبره در استقرار حسگرها در سیستم های آب آشامیدنی برای جوامع روستائی

منبع مقاله

Environmental Information Archives, Volume 5 (2007), 455-463, EIA07-050, ISEIS Publication Series Number P002 © ۲۰۰۷ ISEIS- International Society for Environmental Information Sciences

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

منبع مقاله

International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

EXPERT SYSTEM FOR TRAINING OF POWER PLANT OPERATERS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برای آموزش اپراتورهای نیروگاههای برق

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

EXPERT SYSTEM: A CATALYST IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN NIGERIA

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره: یک واسط در توسعه آموزشی نیجریه

منبع مقاله

Proceedings of the 1st International Technology, Education and Environment Conference (c) African Society for Scientific Search (ASSR)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۹ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

ESP (EXPERT SYSTEM FOR POISONING): A CILINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF POISONING

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برای مسمومیت یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی برای تشخیص و درمان مسمومیت

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN EXPERT SYSTEM (AUTODOC) FOR DIAGNOSING DISEASES AND PRECRIBING MEDICATION USING VISUAL BASIC.NET

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره آتوداک برای تشخیص بیماری و تجویز دارو  با استفاده از ویژوال بیسک دات نت

منبع مقاله

Information Technology Research Journal Vol. 2(2), pp. 20-24, November, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A STUDY ON CONTROLLING HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS: A KNOWLEDGE BASED SYSTEM APPROACH

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی کنترل عفونت های بیمارستانی یک رویکرد سیستم مبتنی بر دانش

منبع مقاله

Information Technology Jounal 6(1): 129-134,2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۷

read more