بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

حقوق

کدمقاله: ۲۲۸۴۰۳

عنوان انگلیسی مقاله

Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استانداردها و روش ها برای رد صلاحیت داوران

منبع مقاله

Journal of International Arbitration(2003), Issue 4, pp. 325–۳۵۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۸صفحه/ ۲۰۰۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۳۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Study quality principle instead of principle legality of crimes

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه 

منبع مقاله

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۲۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

منبع مقاله

Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013
Tropical Conservation Science | ISSN 1940-0829 | Tropicalconservationscience.org،۴۷۷،Opinion article
Legalizing environmental

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۳۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین :گسترش و حدود

منبع مقاله

Bian, M. (2009), Investigation of Hide and Seek, Bian Min’s Personal Voice (4) (躲猫猫调查,边民个人声音(۴)), available at: http://ynbianmin.blog.163.com/blog/static/1062349372009122111545536/ (accessed 4th December, 2013).

Chen, J. and Dong, G. (2008), Analysis of Judicial Unwritten Rules (司法潜规则透析), Research on the Rule of Law, No.2, pp. 37-40.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی /۱۸صفحه/ ۲۰۰۹

read more