بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

حسابداری

کدمقاله: ۲۲۳۸۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

منبع مقاله

Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۴صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۳۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

عنوان فارسیمقاله

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

منبع مقاله

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۰۳۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

Environmental Management Accounting: The State Of Play

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حسابداری مدیریت محیطی :حالت بازی

منبع مقاله

Journal of Business & Economics Research – October 2006  Volume 4, Number 10

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/ ۲۰۰۶

read more

کدمقاله: ۲۱۷۵۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

Environmental Management Accounting:   The State Of Play 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حسابداری مدیریت محیطی :حالت بازی

منبع مقاله

Journal of Business & Economics Research – October 2006

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/ ۲۰۰۶

read more