بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

جنگ سایبری

عنوان انگلیسی مقاله

Principles of Cyber-warfare

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اصول جنگ های مجازی

منبع مقاله

Proceedings of the 2001 IEEE    Workshop on Information Assurance and Security United States Military Academy, West Point, NY, 5-6 June, 2001

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Information Warfare- Time for a redefinition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد

منبع مقاله

Originally published in the Proceedings of the 11th Australian Information Warfare and Security Conference, Edith Cowan University, Perth estern Australia,30th November – 2nd December 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/ دسامبر ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

New Face of Terror Cyber Threats Emails Containing Viruses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چهره ی جدیدی از ترور:حملات سایبری، ایمیل های حاوی ویروس

منبع مقاله

Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892], Vol. 01-Issue:01(Jan-Jun 201)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰


read more

عنوان انگلیسی مقاله

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی تکنیک های حمله و دفاع  سیستم های قابل اطمینان

منبع مقاله

Department of Computer Science and CERIAS, Purdue University 305 N. University St., West Lafayette, IN 47907 U 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۸ صفحه / فایل doc فارسی / ۵۴ صفحه/ سپتامبر ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

منبع مقاله

Information Security Journal: A Global Perspective Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/uiss20

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۳ صفحه/ فوریه۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

The Future of Cyber Criminology: Challenges  and Opportunities

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آینده ی جرم شناسی سایبری  چالش ها و فرصت ها

منبع مقاله

Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN: 0974 – ۲۸۹۱ Jan – July 2010, July – December 2010 (Combined Issue) Vol 4 (1&2): 26–۳۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cyber security in Central Asia:  Real Issues, False Excuse?

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت سایبر در آسیای مرکزی:  نتایج واقعی، عذر غیر واقعی؟

منبع مقاله

Central Asia Policy Brief, The Elliott School Of International Affairs, No.2, June 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰ صفحه/ژوئن ۲۰۱۲

read more