بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت

عنوان انگلیسی مقاله

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

منبع مقاله

Information Security Journal: A Global Perspective Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/uiss20

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۳ صفحه/ فوریه۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

The Future of Cyber Criminology: Challenges  and Opportunities

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آینده ی جرم شناسی سایبری  چالش ها و فرصت ها

منبع مقاله

Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN: 0974 – ۲۸۹۱ Jan – July 2010, July – December 2010 (Combined Issue) Vol 4 (1&2): 26–۳۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cyber security in Central Asia:  Real Issues, False Excuse?

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت سایبر در آسیای مرکزی:  نتایج واقعی، عذر غیر واقعی؟

منبع مقاله

Central Asia Policy Brief, The Elliott School Of International Affairs, No.2, June 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰ صفحه/ژوئن ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Secure Software Development Life cycles

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چـرخه زنـدگی توسعـــه نـرم افــزار ایـــمن

منبع مقاله

Dave Feltz 30 Aprill 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰صفحه/ آوریل ۲۰۱۱

read more