بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling Virus Propagation in Peer-to-Peer Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی انتشار ویروس در  شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Information, Communications and Signal Processing, 2005 Fifth International Conference on, Page(s):981 – 985, Print ISBN:0-7803-9283-3, INSPEC Accession Number:9097375.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Defense against Passive Worms in P2P Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2008), 2008.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/ دسامبر ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Propagation Modeling of Passive Worms in P2P Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در  شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Cybernetics and Intelligent Systems, 2008 IEEE Conference on Date of Conference: ۲۱-۲۴ Sept. 2008 .Page(s):1027 – 1031. E-ISBN :978-1-4244-1674-5 .Print ISBN:978-1-4244-1673-8. INSPEC Accession Number:10393624

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ سپتامبر ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A First Look at Peer-to-Peer Worms-Threats and defenses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی ابتدائی به کرم های نظیر به نظیر  تهدیدات و دفاعیات

منبع مقاله

In International Symposium on Peerto-peer Systems (IPTPS)-17 – 0 self

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت پردازش ابری

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ —

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Port Change Attack In Wireless Ad HOC Networks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حمله تعویض پورت در شبکه های ادهاک

منبع مقاله

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.10 No.8, August 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۳ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰ صفحه/اگوست ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Security Shift in Future Network Architectures

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روند امنیتی در ساختار  شبکه های آینده

منبع مقاله

RTO-MP-IST-091

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۱ صفحه/نوامبر ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PHISHING SECRETS: HISTORY, EFFECTS, AND COUNTERMEASURES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اسرار نفوذ به شبکه:  تاریخچه، تأثیرات و اقدامات متقابل

منبع مقاله

International Journal of Network Security, Vol.11, No.3, PP.163–۱۷۱, Nov. 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی / ۲۸ صفحه/نوامبر ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

New Face of Terror Cyber Threats Emails Containing Viruses

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چهره ی جدیدی از ترور:حملات سایبری، ایمیل های حاوی ویروس

منبع مقاله

Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892], Vol. 01-Issue:01(Jan-Jun 201)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰


read more

عنوان انگلیسی مقاله

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی تکنیک های حمله و دفاع  سیستم های قابل اطمینان

منبع مقاله

Department of Computer Science and CERIAS, Purdue University 305 N. University St., West Lafayette, IN 47907 U 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۸ صفحه / فایل doc فارسی / ۵۴ صفحه/ سپتامبر ۲۰۰۷

read more