بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات توری و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

 Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

منبع مقاله

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بحث مختصری درمورد حملات DOS

منبع مقاله

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

An expert system for analyzing firewall rules

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک سیستم خبره برای آنالیز قوانین فایروال

منبع مقاله

۶th Nordic Worksh. Secure IT Systems, Technical report IMM-TR-2001-14, Technical Univ. of Denmark, Nov 2001, pp. 100–۱۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۰۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling the propagation of Peer-to-Peer worms

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی انتشار کرم های  نظیر به نظیر

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 26 (2010)1433-1443, Journal Homepage: www.elsevier .com/locate/fgcs

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۸ صفحه/  ۲۰۱۰ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Defending passive worms in unstructured P2P networks based on healthy file dissemination

ترجمه فارسی عنوان مقاله

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر  بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم

منبع مقاله

Computers & Security 28(2009)628-636, Journal Homnepage:www.elsevier.com/locate/cose

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۷ صفحه/  ۲۰۰۹ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MODELING AND DEFENDING PASSIVE WORMS OVER UNSTRACUTURED Peer-to-Peer NETWORKS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی و دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار

منبع مقاله

Trans. Tianjin Univ. 2008, 14:066-072. DOL 10.1007/s12209-008-0013-y

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

P2P WORM DETECTION BASED ON APPLICATION IDENTIFICATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تشخیص کرم نظیر به نظیر مبتنی بر  شناسایی نرم افزاری

منبع مقاله

Front. Comput. Sci. China 2007, 1(1):114-122

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۶ صفحه/  ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Potential Approach of Internet Worm Propagation Based on P2P

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رویکرد بالقوه انتشار کرم های اینترنتی مبتنی بر  شبکه های نظیر به نظیر

منبع مقاله

Wuhan University Journal of Natural Sciences, Vol. 11 No.6, Article ID:1007-1202(2006)06-1711-04

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۶

read more