بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت

کدمقاله: ۲۳۱۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های تشخیص نفوذبااستفاده ازتکنیک های داده کاوی ماشین بردارپشتیبانی

منبع مقاله

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۶ صفحه / فایل doc فارسی۲۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Devence in-depth for cyber security with custom anti-virus signature definition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

دفاع در عمق برای امنیت سایبر باتعریف امضا سفارشی ضد ویروس

منبع مقاله

Markson aigbodi, karim ouazzane, Daniel Mitchell, vassil vassilev school of computing, London metropolitan university

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing for network security intrusion detection system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Benefit and security isses in wireless technologies:WI-FI and WIMAX

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فواید و مباحث امنیتی در تکنولوژی های بیسیم:وای فای و وایمکس

منبع مقاله

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering ,Vol. 1, Issue 4, June 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی/۱۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS)  – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

منبع مقاله

ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۷۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Online Banking Security Flaws: A Study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

منبع مقاله

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Research , Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۷۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Virus propagation with randomness

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتشار ویروس به صورت تصادفی

منبع مقاله
Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۱۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

Security and privacy for storage and computation in cloud computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت و حریم شخصی برای ذخیره‌سازی و محاسبه در محاسبه ابر

منبع مقاله
Information Sciences،Volume 258, 10 February 2014, Pages 371–۳۸۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۶صفحه / فایل doc فارسی۴۱صفحه/ ۲۰۱۴

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت محاسبات ابری

منبع مقاله

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication  ISSN  ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more