بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصاد

کدمقاله: ۲۳۰۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

منبع مقاله

China Journal of Accounting Research 6 (2013) 21–۳۴

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۱۹ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۳۰۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Energy Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اقتصاد انرژی 

منبع مقاله

Energy Economics 40 (2013) 484–۴۹۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

منبع مقاله

,Dimitrios Serenis and Nicholas Tsounis / Procedia Economics and Finance 5 ( 2013 ) 677 – ۶۸۵

International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۲۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Consuming Counterfeits

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استفاده از جعل(اسکناس ها)

منبع مقاله

Papers from the British Criminology Conference © ۲۰۰۹ the author and the British Society of Criminology،
www.britsoccrim.org ISSN 1759-0043; Vol. 9: 3-20 Postgraduate Paper

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۵صفحه/ ۲۰۰۹

read more

کدمقاله: ۲۲۳۵۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

منبع مقاله

 ،Contents lists available atScienceDirect ،Journal of Banking & Finance ،journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbf

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۰صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۹۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

منبع مقاله

Year of Publication: 2013،Published in:International Journal of Financial Studies : open access journal.- Basel : MDPI, ISSN 2227-7072, ZDB-ID 27042352. – Vol. 1.2013, 1, p. 30-31

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۸۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The relationship between strategic management, institutionalization and human  resource management: a survey study with family businesses located in the northeast Anatolia sub economi region of Turkey

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رابطه بین مدیریت استرتژیک مدیریت منابع بشری ونهادی:بررسی ارزیابی باتجارت های خانوادگی قرار گرفته منطقه اقتصادی شمال شرق ایتالیا در ترکیه

منبع مقاله

Volume 99, 6 November 2013, Pages 835–۸۴۲،The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۸۷۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Life Cycle Costing 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

هزینه یابی چرخه عمر

منبع مقاله

Hastings, Physical Asset Management, 197,© Springer 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۷۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial  Variables and Physical  Parameters in Estimating the Levelized   Cost of Energy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۶۹۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises  from the Perspective of Human Resource Management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

© ۲۰۱۱ Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of RIUDS

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more