بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

آموزش الکترونیک

مقالات مرتبط با آموزش الکترونیک در این دسته نمایش داده می شوند.

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MOBILE LEARNING FRAMEWORK

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چارچوب یادگیری سیار

منبع مقاله

IADIS International Conference Mobile Learning,2005

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Mobile system for flexible education

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های سیار برای آموزش انعطاف پذیر

منبع مقاله

ScinceDirect, Procedia computer  scince 3 (2011) 1475-1479

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

منبع مقاله

International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A FRAMEWORK FOR BUILDING AN INTERACTIVE SATELLITE TV BASED M-LEARNING ENVIRONMENT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چهار چوبی برای ایجاد محیط یادگیری از طریق موبایل بر اساس تلویزیون تعاملی ماهواره ای

منبع مقاله

International Journal of Interactive Mobile Technologies;2010, Vol. 4 Issue 3, p19

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

IMPLEMENTATION OF THE MALAYSIAN SMART SCHOOL: AN INVESTIGATION OF TEACHING-LEARNING PRACTICES AND TEACHER-STUDENT READINESS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مپیاده سازی مدرسه‌ی هوشمند مالزی: یک بررسی از شیوه‌های آموزشی – یادگیری و آمادگی  معلم – دانش‌آموز

منبع مقاله

Internet Journal of e-Language Learning & Teaching, 2(2), July 2005, 16-25.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Online Reading and Learning in Virtual Instruction Environment

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعه و یادگیری پیوسته در محیط‌های آموزش مجازی

منبع مقاله

International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 2  Issue 5, November 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Authoring and Presentation Tools for Distance Learning over Interactive TV

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تألیف و ارائه ی ابزارهای آموزشی از را دور از طریق تلویزیون های تعاملی

منبع مقاله

EuroITV2010, June 9th-11th 2010, Tampere, FINLAND. Copyright 2010 ACM 978-1-60558-831-5 /10/06.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/ ژوئن ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Expert System Applications in E-learning Environment:  Analysis on Current Trends and Future Prospects

ترجمه فارسی عنوان مقاله

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

منبع مقاله

International Journal of Internet Computing, Volume-I, Issue-1, 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی / ۹ صفحه/ ۲۰۱۱

read more