دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تاریخ درج : 1396/02/10 زمان درج :11:10:02
شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۲

شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۲

این بخش به تک تک قسمت های اصلی یک مقاله و آن چه که در هر یک از این بخش ها می آید، می پردازد. عنوان یک عنوان خوب به خواننده می گوید که مقاله در چه زمینه ای است (شکل ۷). یک عنوان خوب بایستی مختصر ومفید، دقیق و آگاهی بخش باشد.

تاریخ درج : 1396/02/09 زمان درج :12:27:36
شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۱

شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۱

نوشتن مقاله های علمی (scientific papers) برای اکثر محققین کار سختی است. با این حال فلسفه وجودی کارهای پژوهشی در صورتیکه نتایج بدست آمده منتشر نشوند، از بین می رود.