دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

نحوه پیدا کردن مقالات ISI

نحوه پیدا کردن مقالات ISI

انتخاب موضوعی که در مرز دانش است (با بررسی کنفرانسهای مربوطه) پیدا کردن کلیدواژه ها (keyword) پیدا کردن مقاله های مربوطه خواندن Abstractها و ترجمه کردن آنها

انتخاب موضوعی که در مرز دانش است (با بررسی کنفرانسهای مربوطه)

پیدا کردن کلیدواژه ها (keyword)

پیدا کردن مقاله های مربوطه

خواندن Abstractها و ترجمه کردن آنها

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه:

 
گفته : 1396/11/14تاریخ درج نظر :
Nonlinear vibration of smart circular functionally graded plates coupled with piezoelectric layers