دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34009

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

An exploratory study to understand the critical factors affecting thedecision to adopt cloud computing in Taiwan hospita

منبع : International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34006

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

منبع : Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31006

یک رویکرد خود سازگار و قابل تبادل برای سرویس مجازی سازی مبتنی بر SLA در محیط های ابری ناهمگن

An interoperable and self-adaptive approach for SLA-based service virtualization in heterogeneous Cloud environments

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 54–۶۸ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31004

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29006

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28002

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای co2 در اقتصادهای در حال ظهور

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

منبع : Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13008

امنیت و حریم شخصی برای ذخیره‌سازی و محاسبه در محاسبه ابر

Security and privacy for storage and computation in cloud computing

منبع : Information Sciences،Volume تاریخ انتشار : 2014 فرمت : Word تعداد صفحات : 41 فرمت : PDF تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله