دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28003

تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران

Structural Analysis of Family Dynamics Across Family Life Cycle in Iran

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 486 – ۴۹۰ ,۳rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 6 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26028

ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه های Ad Hoc بی سیم

Performance Evaluation of the IBETX Routing Metric over DSDV Routing Protocol in Wireless Ad hoc Networks

منبع : ۸th International Symposium on Intelligent Systems Techniques for Adhoc and Wireless Sensor Networks (IST-AWSN),2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26027

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26026

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26025

امنیت محاسبات ابری

Cloud Computing Security

منبع : International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication ISSN ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26024

مدل ریاضی در انتقال کرم ها در شبکه های حسگر بی سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wirelesssensor network

منبع : Applied Mathematical Modelling 37 (2013) 4103–۴۱۱۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،Applied Mathematical Modelling،journal homepage: www.elsevier.com/locate/apm تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26022

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wireless

منبع : Applied Mathematical Modelling،Volume 37, Issue 6, 15 March 2013, Pages 4103–۴۱۱۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26016

ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای چارچوب همکاری ابرربات های فعال

Scalable adaptive group communication for collaboration framework of cloud-enabled robots

منبع : Procedia Computer Science،Volume 22, 2013, Pages 1239–۱۲۴۸،۱۷th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems – KES2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26015

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

A High Performance Computing Cloud Computing Environment for Machining Simulations

منبع : Procedia CIRP،Volume 8, 2013, Pages 57–۶۲،۱۴th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations (CIRP CMMO) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26014

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه از طریق شبکه ی محاسبه ابری

Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

منبع : Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 36 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26013

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26012

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

منبع : Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26007

محاسبه ابری و تاثیر آن بر روی گسترش نرم افزار سیار: دو مسیر جدا از هم

Cloud computing and impact on mobile software development: two roads diverged

منبع : The Journal of Systems and Software 86 (2013) 2318– ۲۳۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 6 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26004

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

منبع : Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26005

فواید و مباحث امنیتی در تکنولوژی های بیسیم:وای فای و وایمکس

Benefit and security isses in wireless technologies:WI-FI and WIMAX

منبع : International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering ,Vol. 1, Issue 4, June 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26003

زمانبندی کاربر قابل اطمینان برای شبکه های محاسباتی

Reliable user scheduler for computational grid

منبع : International journal of emerging technology and advanced engineering ,Certified journal, VOLME3, ISSUE3, MARCH2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26006

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud computing for network security intrusion detection system

منبع : Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26002

اقدامات امنیتی پیشرفته در یک LAN بی سیم

Advanced Security Measures in a Wireless LAN

منبع : International Journal of,Emerging Research in Management &Technology,ISSN: 2278-9359 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24031

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24004

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

منبع : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه