دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 29016

شبیه سازی ماشینها: ابزار کلاسیک برای علوم کامپیوتر در آموزش و پرورش است

Automata simulators: Classic tools for computer science education

منبع : British Journal of Educational Technology , Volume 43, pages 11–۱۳, ۱ November 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 6 فرمت : pdf تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29007

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

منبع : ۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29004

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS) – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28030

سقوط نسبی برتری و هژمونی امریکا

RELATIVE DECLINE OF AMERICAN HEGEMONY

منبع : Relative decline of American hegemony،(۲۰۱۲) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28025

معاهدات بین المللی جدید در چارچوب اتحادیه اروپا: یک راه حل موقت برای چالش های سیاسی در جریان و یا یک خطر برای آینده سازمانی اتحادیه؟

The new international treaties in the context of the European Union: a temporary solution for the current political challenges or a risk to the institutional future of the Union?

منبع : Journal:European View ،Volume 11, Issue 1 , pp 15-20 ،Cover Date ۲۰۱۲-۰۶-۰۱،DOI:10.1007/s12290-012-0216-4 Print ISSN،۱۷۸۱-۶۸۵۸-Online ISSN ۱۸۶۵-۵۸۳۱،Publisher:Springer-Verlag تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28024

بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27010

آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

COMPARATIVE ANATOMY OF LEAVES OF KALANCHOE PINNATA AND K. CRENATA IN SUN AND SHADE CONDITIONS, AS A SUPPORT FOR THEIR IDENTIFICATION

منبع : Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(5):929-936, Sep/Oct.2012, ISSN 0102-695X. تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27009

ساختار فلوئم – سوالات هنوز بیش از پاسخها

The structure of the phloem – still more questions than answers

منبع : The Plant Journal(2012)70, 147–۱۵۶ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27005

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی

Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms

منبع : Received: 14 December 2011 / Accepted: 7 May 2012 / Published online: 17 May 2012 ,© Springer Science+Business Media, LLC 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26034

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26009

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS) – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26008

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24034

سیستم خبره جهت تشخیص بیماری در حیوانات اهلی

AN EXPERT SYSTEM FOR DISEASES DIAGNOSIS IN PET

منبع : http://www.bioinfo.in/contents.php?id=72 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24033

سیستم امنیت مؤثر مبتنی بر روش دیداری برای استفاده در توقف خودکـار

Vision-based active safety system for automatic stopping

منبع : Contents lists available atSciVerse ScienceDirect Expert Systems with Applications 39 (2012) 11234–۱۱۲۴۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24030

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24026

طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری

Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method

منبع : ۲nd International Conference on Management and Artificial Intelligence volume 35,Page 40-45, 2012 (2012) IACSIT Press, Singapore تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24024

سیستم خبره قانون بنیان برای تشخیص اختلالات عصبی-عضلانی

Rule Based Expert System for Diagnosis of Neuromuscular Disorders

منبع : Int. J. Advanced Networking and Applications Volume:04 Issue:01 Pages:1509-1513 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24019

سیستم خبره آتوداک برای تشخیص بیماری و تجویز دارو با استفاده از ویژوال بیسک دات نت

AN EXPERT SYSTEM (AUTODOC) FOR DIAGNOSING DISEASES AND PRECRIBING MEDICATION USING VISUAL BASIC.NET

منبع : Information Technology Research Journal Vol. 2(2), pp. 20-24, November, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24013

یک سیستم خبره تشخیص ضد بد افزار

AN EXPERT ANTI-MALWARE DETECTION SYSTEM

منبع : International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-5, November 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24012

سیستم خبره بررسی داروها با یک رابط رباتیکی

MEDICATION REVIEW EXPERT SYSTEM FOR A ROBOTIC INTERFACE

منبع : Advances in Medical Information, ISSN: 2249-9466 & E-ISSN: 2249-9474, Volume 2, Issue 1,2012, pp.-25-29. تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه