دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 40003

پایگاه داده ای از سوابق طول عمر مهره داران و ارتباط آنها با سایر مشخصه های حیات

A DATABASE OF VERTEBRATE LONGEVITY RECORDS AND THEIR RELATION TO OTHER LIFE-HISTORY TRAITS

منبع : J Evol Biol. ۲۰۰۹ Aug;22(8):1770-4. doi: 10.1111/j.1420-9101.2009.01783.x. Epub 2009 Jun 10. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37008

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

Critical Success Factors For Business Intelligence Systems

منبع : Journal Of Computer Information System, Page 23-32, June-September 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37006

جریان یکپارچه سازی داده ها برای هوش تجاری

DATA INTEGRATION FLOWS FOR BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : EDBT’09, March 24-26, 2009, Saint Petersburg, Russia. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37004

هوش تجاری : مفاهیم ، اجزا ، تکنولوژی ها و مزایا

BUSINESS INTELLIGENCE: CONCEPTS, COMPONENTS,TECHNIQUES AND BENEFITS

منبع : Journal of Theoretical and Applied Information Technology © ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹ JATIT. All rights reserved تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37002

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

منبع : Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37001

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

منبع : IEEE,2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29015

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ

Cellular Learning Automata-based Graph Coloring Problem

منبع : International Conference on Machine Learning and Computing, Volume 3, pages 163–۱۶, ۲۰۰۹ تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28023

عدم تمرکز سیاسی و فساد: شواهد از سراسر جهان

Political decentralization and corruption: Evidence from around the world

منبع : Journal of Public Economics 93(2009)14–۳۴ ،۰۰۴۷-۲۷۲۷/$ – seefront matter ©۲۰۰۸ Elsevier B.V. Allrights reserved. doi:10.1016/j.jpubeco.2008.09.001 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 33 فرمت : pdf تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28017

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

منبع : http://ynbianmin.blog.163.com/blog/static/1062349372009122111545536/ (accessed 4th December, 2013). تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27011

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

منبع : Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27003

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

منبع : JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27002

شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

منبع : Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve J. Phys. Chem. C, Vol. 113, No. 45, 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26036

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم

Defending passive worms in unstructured P2P networks based on healthy file dissemination

منبع : Computers & Security 28(2009)628-636, Journal Homnepage:www.elsevier.com/locate/cose تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 27 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26031

مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بیسیم ادهاک

Power Aware Routing in Ad Hoc Wireless Networks

منبع : Journal of Computer Science & Technology (JCS&T); Vol. 9 Issue 2, p 101-109, October 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24039

سیستم خبره برای مقایسه ی بهره وری کمپانی های شبکه ی الکتریکی

EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENCY COMPARISON OF ELECTRIC NETWORK COMPANIES

منبع : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Transaction on Power Engineering تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24022

سیستم خبره برپایه وب برای تشخیص کمبود ریز مواد مغذی در محصولات کشاورزی

WEB BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MICRO NUTRIENTS’ DEFICIENCIES IN CROPS

منبع : Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2009 Vol I,WCECS 2009, October 20-22, 2009, San تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24011

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SYSTEM FOR MINIMIZING SOLID WASTE DURING HIGHWAY CONSTRUCTION ACTIVITIES

منبع : Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computet Scientists 2009 Vol I, IMECS 2009, March 18-20 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21004

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge

منبع : Public Relations Journal Vol. 3, No. 4, Fall 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 23 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13016

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم

Defending passive worms in unstructured P2P networks based on healthy file dissemination

منبع : www.elsevier.com/locate/cose تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 27 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11004

استفاده از جعل(اسکناس ها)

Consuming Counterfeits

منبع : www.britsoccrim.org تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله