دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39012

رویکرد بالا بردن سرعت ترکیب سرویس وب با فرار اطلاعات خارجی

Speeding Up Web Service Composition with Volatile External Information

منبع : organized with the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008), Article No. 4, ACM New York, NY, USA ©۲۰۰۸, تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 2
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34012

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 49 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32006

اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری برخی مشکلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان

The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England

منبع : John R. Mansfield, (2008) “The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 15 Iss: 3, pp.270 – 281 تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32003

توسعه منابع انسانی در سازمان یادگیرنده

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN LEARNING ORGANIZATION

منبع : Journal of Business Economics and Management,Volume 9, Issue 1, 2008 تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28007

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟

Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market? The views of hotel and travel agency managers

منبع : Volume 29, Issue 2, April 2008, Pages 382–۳۸۹ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27008

خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels

منبع : Materials Transactions, Vol. 49, No. 7 (2008) pp. 1629 to 1637, ۲۰۰۸ The Japan Institute of Metals تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26043

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

Propagation Modeling of Passive Worms in P2P Networks

منبع : Cybernetics and Intelligent Systems, 2008 IEEE Conference on Date of Conference: ۲۱-۲۴ Sept. 2008 .Page(s):1027 – 1031. E-ISBN :978-1-4244-1674-5 .Print ISBN:978-1-4244-1673-8. INSPEC Accession Number:10393624 تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26042

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

Defense against Passive Worms in P2P Networks

منبع : Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2008), 2008. تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26037

مدلسازی و دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار

MODELING AND DEFENDING PASSIVE WORMS OVER UNSTRACUTURED Peer-to-Peer NETWORKS

منبع : Trans. Tianjin Univ. 2008, 14:066-072. DOL 10.1007/s12209-008-0013-y تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13022

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

Propagation Modeling of Passive Worms in P2P Networks

منبع : Cybernetics and Intelligent Systems, 2008 IEEE Conference تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13021

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

Defense against Passive Worms in P2P Networks

منبع : Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2008), 2008. تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13017

مدلسازی و دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار

MODELING AND DEFENDING PASSIVE WORMS OVER UNSTRACUTURED Peer-to-Peer NETWORKS

منبع : Trans. Tianjin Univ. 2008, 14:066-072. DOL 10.1007/s12209-008-0013-y تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله