دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39005

سرویس های وب موبایل و سیار

Mobile and Dynamic Web Services

منبع : Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing 2007, pp 117-133 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36008

یک روش منطقی برای پیدا کردن سرویس با استفاده از پشتیبانی اجزای سازنده

A Logic based Approach for Service Discovery with Composition Support

منبع : Emerging Web Services Technology White stein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing ۲۰۰۷, pp 101- تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29013

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

منبع : Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26038

تشخیص کرم نظیر به نظیر مبتنی بر شناسایی نرم افزاری

P2P WORM DETECTION BASED ON APPLICATION IDENTIFICATION

منبع : Front. Comput. Sci. China 2007, 1(1):114-122 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26030

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

منبع : Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24020

بررسی کنترل عفونت های بیمارستانی یک رویکرد سیستم مبتنی بر دانش

A STUDY ON CONTROLLING HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS: A KNOWLEDGE BASED SYSTEM APPROACH

منبع : Information Technology Jounal 6(1): 129-134,2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24014

نقش اساسی سیستم خبره در استقرار حسگرها در سیستم های آب آشامیدنی برای جوامع روستائی

RULE-BSED EXPERT SYSTEM FOR SENSOR DEVELOPMENT IN DRINKING WATER SYSTEMS FOR RURAL COMMUNITIES

منبع : Environmental Information Archives, Volume 5 (2007), 455-463, EIA07-050, ISEIS Publication Series Number P002 © ۲۰۰۷ ISEIS- International Society for Environmental Information Sciences تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24009

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

منبع : Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16004

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

منبع : Department of Computer Science and CERIAS, Purdue University 305 N. University St., West Lafayette, IN 47907 U تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 54 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13029

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

منبع : Department of Computer Science and CERIAS تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 54 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13018

تشخیص کرم نظیر به نظیر مبتنی بر شناسایی نرم افزاری

P2P WORM DETECTION BASED ON APPLICATION IDENTIFICATION

منبع : Front. Comput. Sci. China 2007, 1(1):114-122 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 26
توضیحات کامل و خرید مقاله