دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41008

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

Technical aspects of functional proteomics in plants

منبع : Phytochemistry. 2004 Jun;65(11):1487-98. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41006

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

MOLECULAR MECHANISMOF GIBBERELLIN SIGNALINGIN PLANTS

منبع : Annu.Rev.PlantBiol.2004.55:197–۲۲۳ تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39004

ارائه سرویس های وب ترکیبی در یک محیطی از تامیرات و منابع محاسباتی موبایل

On CompositeWeb Services Provisioning in an enviroment of Fixed and Mobile Computing

منبع : Information Technology and Management archive Volume 5 Issue 3-4, July-October 2004 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39003

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

Tools for Design of Composite Web Services

منبع : SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37005

هوش تجاری

BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : Communications of the Association for Information Systems (Volume13, 2004) 177-195 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27004

تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی نوکلئوتیدی منفرد ( SNP) اسید نوکلئیک قفل شده ( LNA) و اعتبار سنجی با استفاده از زمان واقعی PCR

Locked nucleic acid (LNA) single nucleotide polymorphism (SNP) genotype analysis and validation using real-time PCR

منبع : Genomics Research Centre, School of Health Science, Grif®th University Gold Coast, PMB 50, Gold Coast Mail Centre, QLD 9726, Australia Nucleic Acids Research, 2004, Vol. 32, No. 6 e55 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26001

نگاهی به مسائل امنیتی در سوئیت ( رشته ی) پروتکل IP/TCP

A Look Back at .Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite.

منبع : ۲۰th Annual Computer Security Applications Conference: proceedings: 6-10 December, 2004, Tucson, Arizona (Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004), pp. 229-249. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : Word تعداد صفحات : 48 فرمت : PDF تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله