دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 31010

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31009

سیستم بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزیع شده بر اساس ترکیبی از الگوریتم FastDTW و مدل برنامه نویسی MapReduce از طریق فن آوری های محاسبات ابری

Large Distributed Arabic Handwriting Recognition System Based on the Combination of Fast DTW Algorithm and

منبع : AASRI Procedia،Volume 5, 2013, Pages 156–۱۶۳،۲۰۱۳ AASRI Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31008

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

منبع : Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31007

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه از طریق شبکه ی محاسبه ابری

Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

منبع : Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31006

یک رویکرد خود سازگار و قابل تبادل برای سرویس مجازی سازی مبتنی بر SLA در محیط های ابری ناهمگن

An interoperable and self-adaptive approach for SLA-based service virtualization in heterogeneous Cloud environments

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 54–۶۸ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31005

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

منبع : Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31004

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31002

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

منبع : Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 3002

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

منبع : Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 24
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 3001

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA J. Engineering Sci. Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29016

شبیه سازی ماشینها: ابزار کلاسیک برای علوم کامپیوتر در آموزش و پرورش است

Automata simulators: Classic tools for computer science education

منبع : British Journal of Educational Technology , Volume 43, pages 11–۱۳, ۱ November 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 6 فرمت : pdf تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29015

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ

Cellular Learning Automata-based Graph Coloring Problem

منبع : International Conference on Machine Learning and Computing, Volume 3, pages 163–۱۶, ۲۰۰۹ تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29014

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29013

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

منبع : Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29012

محاسبه ی ابری و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا

Cloud computing and its implications for cybercrime investigations in Australia

منبع : Computer Law & Security Review،Volume 29, Issue 2, April 2013, Pages 152–۱۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29011

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

منبع : Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29010

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29009

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29007

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

منبع : ۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29006

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه