دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34011

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34010

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

Exploration of English needs according to teachers and learners in the psychology major in Iranian universitie

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،SciVerse ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 70 ( 2013 ) 821 – ۸۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34009

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

An exploratory study to understand the critical factors affecting thedecision to adopt cloud computing in Taiwan hospita

منبع : International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34008

باز-کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS: دیدگاههائی از یک مورد مطالعه

Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study

منبع : Computers & Geosciences،Volume 54, April 2013, Pages 9–۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34007

سیستم برنامه ریزی فرآیند ماشین کاری حفره برای موتور های دریایی

A hole-machining process planning system for marine engines

منبع : Journal of Manufacturing Systems،Volume 32, Issue 1, January 2013, Pages 114–۱۲۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34006

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

منبع : Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34005

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

Towards global Guinea worm eradication in ۲۰۱۵: the experience of South Sudan

منبع : International Journal of Infectious Diseases؟،Volume 17, Issue 8, August 2013, Pages e577–e582 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34004

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون

Technical efficiency estimation with multiple inputs and multiple outputs using regression analysis

منبع : European Journal of Operational Research 208 (2011) 153–۱۶۰- Contents lists available at ScienceDirect European Journal of Operational Research -journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34003

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar

منبع : Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 4, August 2002, pp. 319–۳۲۴٫ © Indian Academy of Sciences. تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34002

گرایشات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34001

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

منبع : The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33007

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33006

بازاریابی ، روابط عمومی و تاثیر وب ۲ بر تغییر روابط آنها ارزیابی کیفی از مشاوره های انجام شده ی PR در اسپانیا

Marketing, public relations, and how Web ۲٫۰ is changing their relationship: A qualitative assessment of PR consultancies operating in Spain

منبع : Public Relations Review ۳۸ (۲۰۱۲) ۸۳۱– ۸۳۷ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33005

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33004

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 13–۲۰،Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33003

هوش بازار و موفقیت توسعه محصولات جدید: مطالعه‌ای بر شرکت‌های فناوری محور فنلاند

Market intelligence and NPD success: a study of technology intensive companies in Finland

منبع : ISSN: 0263-4503،Incorporates: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science،Subject Area: Marketing،Content: Latest Issue | icon: RSS Latest Issue RSS | Previous Issues تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33002

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives

منبع : Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33001

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

A more efficient production using quality tools and human resources management

منبع : Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32019

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

منبع : Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32018

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

Human resource outsourcing:Market and operating performance effects of Administrative HR functions

منبع : Journal of Business Research xxx (2012) xxx–xxx تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه