دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26036

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم

Defending passive worms in unstructured P2P networks based on healthy file dissemination

منبع : Computers & Security 28(2009)628-636, Journal Homnepage:www.elsevier.com/locate/cose تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 27 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26035

مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر

Modeling the propagation of Peer-to-Peer worms

منبع : Future Generation Computer Systems 26 (2010)1433-1443, Journal Homepage: www.elsevier .com/locate/fgcs تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 38 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26034

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26033

یک رویکرد مدرن برای مسیر یابی در شبکه های ادهاک با کمترین مصرف انرژی و بیشترین قابلیت اطمینان

A Modern Approach For Routing In Mobile Ad Hoc Networks By Minimum Energy Consumption and Maximum Reliability

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 707-717, 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 24 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26032

یک پروتکل مسیریابی انرژی آگاه برای شبکه های ادهاک

A Routing Protocol Based on Energy Aware in Ad Hoc Networks

منبع : Information Technology Journal, Volume 9, Issue 4, page 797-803, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26031

مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بیسیم ادهاک

Power Aware Routing in Ad Hoc Wireless Networks

منبع : Journal of Computer Science & Technology (JCS&T); Vol. 9 Issue 2, p 101-109, October 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26030

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

منبع : Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26029

بحث مختصری درمورد حملات DOS

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

منبع : - تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 5 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26028

ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه های Ad Hoc بی سیم

Performance Evaluation of the IBETX Routing Metric over DSDV Routing Protocol in Wireless Ad hoc Networks

منبع : ۸th International Symposium on Intelligent Systems Techniques for Adhoc and Wireless Sensor Networks (IST-AWSN),2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26027

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26026

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26025

امنیت محاسبات ابری

Cloud Computing Security

منبع : International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication ISSN ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26024

مدل ریاضی در انتقال کرم ها در شبکه های حسگر بی سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wirelesssensor network

منبع : Applied Mathematical Modelling 37 (2013) 4103–۴۱۱۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،Applied Mathematical Modelling،journal homepage: www.elsevier.com/locate/apm تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26023

امنیت شبکه بیسیم مش رویکردی برای مدیریت مهندسی ترافیک

Wireless mesh network security: A traffic engineering management approach

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 2, March 2011, Pages 478–۴۹۱،Efficient and Robust Security and Services of Wireless Mesh Networks تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 31 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26022

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wireless

منبع : Applied Mathematical Modelling،Volume 37, Issue 6, 15 March 2013, Pages 4103–۴۱۱۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26021

قرنطینه سازی سریع کرم‌های پیش گستر یا پیش فعال در شبکه‌های بدون ساختار P2P

Fast quarantining of proactive worms in unstructured P2P networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 5, September 2011, Pages 1648–۱۶۵۹،Dependable Multimedia Communications: Systems, Services, and Applications تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 43 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26019

تجزیه و تحلیل و تشخیص ویروس های کامپیوتری و کرم ها

Analysis and Detection of Computer Viruses and Worms : An Annotated Bibliography

منبع : ACM SIGPLAN Notices Homepage archive،Volume 37 Issue 2, February 2002 ،Pages 29 – 35 ،ACM New York, NY, USA ،table of contents doi>10.1145/568600.568608 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26018

مدل سازی و تحلیل گسترش کرم های اینترنتی

Modeling and analysis of Internet worm propagation

منبع : The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications،Volume 17, Issue 4, August 2010, Pages 63–۶ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26017

چارچوب خط مشی یا روش امنیتی سطح گره جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

A novel node level security policy framework for wireless sensor networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 1, January 2011, Pages 418–۴۲۸ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 45 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26016

ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای چارچوب همکاری ابرربات های فعال

Scalable adaptive group communication for collaboration framework of cloud-enabled robots

منبع : Procedia Computer Science،Volume 22, 2013, Pages 1239–۱۲۴۸،۱۷th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems – KES2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بعدی آخرین صفحه