دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24028

اعتبار خبره – سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

منبع : Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890.Volume: 01; Issue: 01; Start page: 107; Date: 2011; تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24027

یک سیستم خبره برای آنالیز قوانین فایروال

An expert system for analyzing firewall rules

منبع : ۶th Nordic Worksh. Secure IT Systems, Technical report IMM-TR-2001-14, Technical Univ. of Denmark, Nov 2001, pp. 100–۱۰۷ تاریخ انتشار : 2001 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24026

طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری

Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method

منبع : ۲nd International Conference on Management and Artificial Intelligence volume 35,Page 40-45, 2012 (2012) IACSIT Press, Singapore تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24025

سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت

Internet-based expert systems

منبع : Expert Systems, Volume 17, No. 3, Page 129-135, July ۲۰۰۰ تاریخ انتشار : 2000 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24024

سیستم خبره قانون بنیان برای تشخیص اختلالات عصبی-عضلانی

Rule Based Expert System for Diagnosis of Neuromuscular Disorders

منبع : Int. J. Advanced Networking and Applications Volume:04 Issue:01 Pages:1509-1513 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24023

پیشرفت های سیستم خبره در امر آموزش

EXPERT SYSTEMS ADVANCES IN EDUCATION

منبع : NCCI 2010 -National Conference on Computational Instrumentation CSIO Chandigarh, INDIA, 19-20 March 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24022

سیستم خبره برپایه وب برای تشخیص کمبود ریز مواد مغذی در محصولات کشاورزی

WEB BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MICRO NUTRIENTS’ DEFICIENCIES IN CROPS

منبع : Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2009 Vol I,WCECS 2009, October 20-22, 2009, San تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24021

سیستم خبره برای تعیین ظرفیت دستگاه ها در صنایع سیمان

AN EXPERT SYSTEM FOR DETERMINING MACHINES CAPACITY IN CEMENT INDUSTRIES

منبع : Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 1 (1): 52-59, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24020

بررسی کنترل عفونت های بیمارستانی یک رویکرد سیستم مبتنی بر دانش

A STUDY ON CONTROLLING HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS: A KNOWLEDGE BASED SYSTEM APPROACH

منبع : Information Technology Jounal 6(1): 129-134,2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24019

سیستم خبره آتوداک برای تشخیص بیماری و تجویز دارو با استفاده از ویژوال بیسک دات نت

AN EXPERT SYSTEM (AUTODOC) FOR DIAGNOSING DISEASES AND PRECRIBING MEDICATION USING VISUAL BASIC.NET

منبع : Information Technology Research Journal Vol. 2(2), pp. 20-24, November, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24018

سیستم خبره برای مسمومیت یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی برای تشخیص و درمان مسمومیت

ESP (EXPERT SYSTEM FOR POISONING): A CILINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF POISONING

منبع : - تاریخ انتشار : - فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24017

سیستم خبره: یک واسط در توسعه آموزشی نیجریه

EXPERT SYSTEM: A CATALYST IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN NIGERIA

منبع : Proceedings of the 1st International Technology, Education and Environment Conference (c) African Society for Scientific Search تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 9 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24016

سیستم خبره برای آموزش اپراتورهای نیروگاههای برق

EXPERT SYSTEM FOR TRAINING OF POWER PLANT OPERATERS

منبع : - تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 7 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24015

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24014

نقش اساسی سیستم خبره در استقرار حسگرها در سیستم های آب آشامیدنی برای جوامع روستائی

RULE-BSED EXPERT SYSTEM FOR SENSOR DEVELOPMENT IN DRINKING WATER SYSTEMS FOR RURAL COMMUNITIES

منبع : Environmental Information Archives, Volume 5 (2007), 455-463, EIA07-050, ISEIS Publication Series Number P002 © ۲۰۰۷ ISEIS- International Society for Environmental Information Sciences تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24013

یک سیستم خبره تشخیص ضد بد افزار

AN EXPERT ANTI-MALWARE DETECTION SYSTEM

منبع : International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-5, November 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24012

سیستم خبره بررسی داروها با یک رابط رباتیکی

MEDICATION REVIEW EXPERT SYSTEM FOR A ROBOTIC INTERFACE

منبع : Advances in Medical Information, ISSN: 2249-9466 & E-ISSN: 2249-9474, Volume 2, Issue 1,2012, pp.-25-29. تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24011

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SYSTEM FOR MINIMIZING SOLID WASTE DURING HIGHWAY CONSTRUCTION ACTIVITIES

منبع : Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computet Scientists 2009 Vol I, IMECS 2009, March 18-20 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24010

طراحی و توسعه یک سیستم خبره برای کمک به مدیر گروه دانشگاه

Design and Development of an Expert System to Help Head of University Departments

منبع : International Journal of Science and Modern Engineering (IJISME) ISSN: 2319-6386, Volume -1, Issue-2, January 2013 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24009

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

منبع : Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه