دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28017

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

منبع : http://ynbianmin.blog.163.com/blog/static/1062349372009122111545536/ (accessed 4th December, 2013). تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28016

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18004

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

منبع : Bian, M. (2009), Investigation of Hide and Seek, Bian Min’s Personal Voice تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18003

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18002

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه

Study quality principle instead of principle legality of crimes

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18001

استانداردها و روش ها برای رد صلاحیت داوران

Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators

منبع : Journal of International Arbitration(2003), Issue 4, pp. 325–۳۵۳ تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله