دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 16007

امنیت سایبر در آسیای مرکزی: نتایج واقعی، عذر غیر واقعی؟

Cyber security in Central Asia: Real Issues, False Excuse?

منبع : Central Asia Policy Brief, The Elliott School Of International Affairs, No.2, June 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16006

آینده ی جرم شناسی سایبری چالش ها و فرصت ها

The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities

منبع : Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16005

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

منبع : Information Security Journal: A Global Perspective Publication details, including instructions تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16004

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

منبع : Department of Computer Science and CERIAS, Purdue University 305 N. University St., West Lafayette, IN 47907 U تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 54 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16003

چهره ی جدیدی از ترور: حملات سایبری، ایمیل های حاوی ویروس

New Face of Terror Cyber Threats Emails Containing Viruses

منبع : Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892], Vol. 01-Issue:01(Jan-Jun 201) تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16002

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد

Information Warfare- Time for a redefinition

منبع : Originally published in the Proceedings of the 11th Australian Information Warfare and Security تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 16001

اصول جنگ های مجازی

Principles of Cyber-warfare

منبع : Proceedings of the 2001 IEEE Workshop on Information Assurance and Security United States Military Academy تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 15002

آینده ی جرم شناسی سایبری چالش ها و فرصت ها

The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities

منبع : International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 15001

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

منبع : Information Security Journal تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13032

امنیت سایبر در آسیای مرکزی: نتایج واقعی، عذر غیر واقعی؟

Cyber security in Central Asia: Real Issues, False Excuse?

منبع : Central Asia Policy Brief, The Elliott School Of International Affairs تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13031

آینده ی جرم شناسی سایبری چالش ها و فرصت ها

The Future of Cyber Criminology: Challenges and Opportunities

منبع : Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13030

حملـه ی سـایبری: آیا یک حمله ی متقابلِ تضمین شده است؟

Cyber Attack! Is a Counter Attack Warranted?

منبع : www.tandfonline.com/loi/uiss20 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13029

بررسی تکنیک های حمله و دفاع سیستم های قابل اطمینان

A SURVEY OF ATTACK AND DEFENSE TECHNIQUES FOR REPUTATION SYSTEMS

منبع : Department of Computer Science and CERIAS تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 54 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13028

چهره ی جدیدی از ترور: حملات سایبری، ایمیل های حاوی ویروس

New Face of Terror Cyber Threats Emails Containing Viruses

منبع : Asian Journal of Technology & Management Research تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله