دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 42007

تحقیق: اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42006

تحقیق: اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

Internet and e-commerce – India

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42005

تحقیق: صنعت مبتنی بر دانش در نپال

Knowledge Based Industry In NEPAL

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42004

تحقیق :فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33005

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32016

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14006

اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 24 فرمت : PDF تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14005

اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

Internet and e-commerce – India

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14004

تحقیق :فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 34 فرمت : PDF تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14003

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : ۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14002

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

منبع : Available online at www.sciencedirect.com ،ScienceDirect،Omega 35 (2007) 22 – ۳۸ تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 46 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14001

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

Online Banking Security Flaws: A Study

منبع : International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13006

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

Online Banking Security Flaws: A Study

منبع : International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10001

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

The Philippines IN The Knowledge-Based Economy:Change AND Challenges

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 34 فرمت : PDF تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله