دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32008

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11011

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی 2

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup 2

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11010

مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management

منبع : Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of RIUDS تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11009

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial Variables and Physical Parameters in Estimating the Levelized Cost of Energy

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11008

هزینه یابی چرخه عمر

Life Cycle Costing

منبع : Hastings, Physical Asset Management تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11007

رابطه بین مدیریت استرتژیک مدیریت منابع بشری ونهادی:بررسی ارزیابی باتجارت های خانوادگی قرار گرفته منطقه اقتصادی شمال شرق ایتالیا در ترکیه

The relationship between strategic management, institutionalization and human resource management: a survey study with family businesses located in the northeast Anatolia sub economi region of Turkey

منبع : The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11006

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

منبع : International Journal of Financial Studies تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11005

سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

منبع : www.elsevier.com/locate/jbf تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11004

استفاده از جعل(اسکناس ها)

Consuming Counterfeits

منبع : www.britsoccrim.org تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11003

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

منبع : International Conference on Applied Economics تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11002

اقتصاد انرژی

Energy Economics

منبع : Energy Economics تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11001

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

منبع : China Journal of Accounting Research تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله