دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43002

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition

منبع : Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 43001

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

منبع : Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴ ، CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله