دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36011

چـرخه زنـدگی توسعـــه نرم افزار ایمن

Secure Software Development Life cycles

منبع : Dave Feltz 30 Aprill 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36010

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی

Model Based Systems Engineering for System of Systems Using Agent-Based Modeling

منبع : Paulette Acheson et al. / Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹٫ Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36009

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36008

یک روش منطقی برای پیدا کردن سرویس با استفاده از پشتیبانی اجزای سازنده

A Logic based Approach for Service Discovery with Composition Support

منبع : Emerging Web Services Technology White stein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing ۲۰۰۷, pp 101- تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36007

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36006

یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

A Brazilian survey on UML and model-driven practices for embedded software development

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 4, April 2013, Pages 997–۱۰۰۵،SI : Software Engineering in Brazil: Retrospective and Prospective Views تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 40 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36005

یک روش استخراج گراف برای تشخیص نرم افزارهای مخرب ناشناخته

A graph mining approach for detecting unknown malwares

منبع : Journal of Visual Languages & Computing،Volume 23, Issue 3, June 2012, Pages 154–۱۶۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36004

برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده

A survey on reliability in distributed systems

منبع : Journal of Computer and System Sciences،Volume 79, Issue 8, December 2013, Pages 1243–۱۲۵۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36003

نرم افزار نیمه اتوماتیک ادغام زمین بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

Semi-automatic land consolidation software based on geographic information systems

منبع : Computers and Electronics in Agriculture،Volume 97, September 2013, Pages 1–۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36002

BioAnnote: یک پایگاه نرم‌افزاری برای تفسیر اسناد پزشکی با کاربرد

BioAnnote: A software platform for annotating biomedical documents with application in medical learning environments

منبع : Comput Methods Programs Biomed. ۲۰۱۳ Jul;111(1):139-47. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.007. Epub 2013 Apr 4. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36001

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله