دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34019

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34018

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34017

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34016

باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی

Teachers’ beliefs about classroom interaction and their actual practices: A qualitative case study of a native and a nonnative English Teacher’s in-class applications

منبع : ۱۸۷۷-۰۴۲۸ © ۲۰۱۲ The Authors. Published by Elsevier Ltd.Selection and peer-review under responsibility of ALSC 2012. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34015

روش خواندن متون انگلیسی : بررسی مهارت خواندن بر اساس موضوع و هدف اصلی

Reading Strategy: Tackling Reading through Topic and Main Ideas

منبع : English Language Teaching; Vol. 6, No. 11; 2013 ،ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 ,Published by Canadian Center of Science تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34014

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION

منبع : Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34013

مفهوم سازمانی توسعه منابع انسانی نگاه پژوهشگران مدیریت منابع انسانی نسبت به HRD چگونه است؟

An Organizational Concept of Human Resource Development – How Human Resource Management Scholars View ‘HRD’

منبع : Article provided by Far East Research Centre in its journal Far East Journal of Psychology and Business.Volume (Year): 8 No 3 Paper 5 September (2012)،Issue (Month): 5 (September)،Pages: 50-60 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34012

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 49 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34011

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34010

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

Exploration of English needs according to teachers and learners in the psychology major in Iranian universitie

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،SciVerse ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 70 ( 2013 ) 821 – ۸۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34009

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

An exploratory study to understand the critical factors affecting thedecision to adopt cloud computing in Taiwan hospita

منبع : International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34008

باز-کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS: دیدگاههائی از یک مورد مطالعه

Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study

منبع : Computers & Geosciences،Volume 54, April 2013, Pages 9–۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34007

سیستم برنامه ریزی فرآیند ماشین کاری حفره برای موتور های دریایی

A hole-machining process planning system for marine engines

منبع : Journal of Manufacturing Systems،Volume 32, Issue 1, January 2013, Pages 114–۱۲۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34006

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

منبع : Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34005

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

Towards global Guinea worm eradication in ۲۰۱۵: the experience of South Sudan

منبع : International Journal of Infectious Diseases؟،Volume 17, Issue 8, August 2013, Pages e577–e582 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34004

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون

Technical efficiency estimation with multiple inputs and multiple outputs using regression analysis

منبع : European Journal of Operational Research 208 (2011) 153–۱۶۰- Contents lists available at ScienceDirect European Journal of Operational Research -journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34003

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar

منبع : Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 4, August 2002, pp. 319–۳۲۴٫ © Indian Academy of Sciences. تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34002

گرایشات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34001

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

منبع : The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله