دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 29016

شبیه سازی ماشینها: ابزار کلاسیک برای علوم کامپیوتر در آموزش و پرورش است

Automata simulators: Classic tools for computer science education

منبع : British Journal of Educational Technology , Volume 43, pages 11–۱۳, ۱ November 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 6 فرمت : pdf تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29015

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ

Cellular Learning Automata-based Graph Coloring Problem

منبع : International Conference on Machine Learning and Computing, Volume 3, pages 163–۱۶, ۲۰۰۹ تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29014

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29013

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

منبع : Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29012

محاسبه ی ابری و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا

Cloud computing and its implications for cybercrime investigations in Australia

منبع : Computer Law & Security Review،Volume 29, Issue 2, April 2013, Pages 152–۱۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29011

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

منبع : Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29010

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29009

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29008

بررسی زبان های برنامه نویسی کوانتومی: تاریخچه ، روش ها و ابزارها

A Survey of Quantum Programming Languages: History, Methods, and Tools

منبع : Preprint,Proceedings of the Second International Conference on Quantum, Nano, and Micro Technologies (ICQNM 2008), IEEE Computer Society, pp. 66-71, 2008. تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29007

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

منبع : ۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29006

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29004

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS) – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29002

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن

The design and implementation of a modern systems programming language

منبع : - تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29001

الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

The Logic Programming Paradigm and Prolog

منبع : journal homepage :www.elsevier.com/locate/ins تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله