دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 27011

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

منبع : Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27010

آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

COMPARATIVE ANATOMY OF LEAVES OF KALANCHOE PINNATA AND K. CRENATA IN SUN AND SHADE CONDITIONS, AS A SUPPORT FOR THEIR IDENTIFICATION

منبع : Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(5):929-936, Sep/Oct.2012, ISSN 0102-695X. تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27009

ساختار فلوئم – سوالات هنوز بیش از پاسخها

The structure of the phloem – still more questions than answers

منبع : The Plant Journal(2012)70, 147–۱۵۶ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27008

خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels

منبع : Materials Transactions, Vol. 49, No. 7 (2008) pp. 1629 to 1637, ۲۰۰۸ The Japan Institute of Metals تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27007

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma

منبع : J Cosmet Dermatol. ۲۰۰۵ Dec;4(4):272-6.s تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27006

ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method

منبع : Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 01/2006;Source: DOAJ تاریخ انتشار : 2006
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27005

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی

Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms

منبع : Received: 14 December 2011 / Accepted: 7 May 2012 / Published online: 17 May 2012 ,© Springer Science+Business Media, LLC 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27004

تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی نوکلئوتیدی منفرد ( SNP) اسید نوکلئیک قفل شده ( LNA) و اعتبار سنجی با استفاده از زمان واقعی PCR

Locked nucleic acid (LNA) single nucleotide polymorphism (SNP) genotype analysis and validation using real-time PCR

منبع : Genomics Research Centre, School of Health Science, Grif®th University Gold Coast, PMB 50, Gold Coast Mail Centre, QLD 9726, Australia Nucleic Acids Research, 2004, Vol. 32, No. 6 e55 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27003

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

منبع : JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27002

شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

منبع : Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve J. Phys. Chem. C, Vol. 113, No. 45, 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27001

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش

Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments

منبع : CORROSION ENGINEERING SECTION- Volume 59, Issue 7 (July 2003),G. M. Omweg, G. S. Frankel, W. A. Bruce, J. E. Ramirez تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله