دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26029

بحث مختصری درمورد حملات DOS

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

منبع : - تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 5 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26028

ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل های مسیریابی DSDV در شبکه های Ad Hoc بی سیم

Performance Evaluation of the IBETX Routing Metric over DSDV Routing Protocol in Wireless Ad hoc Networks

منبع : ۸th International Symposium on Intelligent Systems Techniques for Adhoc and Wireless Sensor Networks (IST-AWSN),2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26027

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26026

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26025

امنیت محاسبات ابری

Cloud Computing Security

منبع : International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication ISSN ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26024

مدل ریاضی در انتقال کرم ها در شبکه های حسگر بی سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wirelesssensor network

منبع : Applied Mathematical Modelling 37 (2013) 4103–۴۱۱۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،Applied Mathematical Modelling،journal homepage: www.elsevier.com/locate/apm تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26023

امنیت شبکه بیسیم مش رویکردی برای مدیریت مهندسی ترافیک

Wireless mesh network security: A traffic engineering management approach

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 2, March 2011, Pages 478–۴۹۱،Efficient and Robust Security and Services of Wireless Mesh Networks تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 31 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26022

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

Mathematical model on the transmission of worms in wireless

منبع : Applied Mathematical Modelling،Volume 37, Issue 6, 15 March 2013, Pages 4103–۴۱۱۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 22 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26021

قرنطینه سازی سریع کرم‌های پیش گستر یا پیش فعال در شبکه‌های بدون ساختار P2P

Fast quarantining of proactive worms in unstructured P2P networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 5, September 2011, Pages 1648–۱۶۵۹،Dependable Multimedia Communications: Systems, Services, and Applications تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 43 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26020

کاربرد و اتحاد محاسبه ابر توسط شرکت‌های کوچک و متوسط

The usage and adoption of cloud computing by small and medium businesses

منبع : International Journal of Information Management،Volume 33, Issue 5, October 2013, Pages 861–۸۷۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 48 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26019

تجزیه و تحلیل و تشخیص ویروس های کامپیوتری و کرم ها

Analysis and Detection of Computer Viruses and Worms : An Annotated Bibliography

منبع : ACM SIGPLAN Notices Homepage archive،Volume 37 Issue 2, February 2002 ،Pages 29 – 35 ،ACM New York, NY, USA ،table of contents doi>10.1145/568600.568608 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26018

مدل سازی و تحلیل گسترش کرم های اینترنتی

Modeling and analysis of Internet worm propagation

منبع : The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications،Volume 17, Issue 4, August 2010, Pages 63–۶ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26017

چارچوب خط مشی یا روش امنیتی سطح گره جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

A novel node level security policy framework for wireless sensor networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 1, January 2011, Pages 418–۴۲۸ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 45 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26016

ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای چارچوب همکاری ابرربات های فعال

Scalable adaptive group communication for collaboration framework of cloud-enabled robots

منبع : Procedia Computer Science،Volume 22, 2013, Pages 1239–۱۲۴۸،۱۷th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems – KES2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26015

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

A High Performance Computing Cloud Computing Environment for Machining Simulations

منبع : Procedia CIRP،Volume 8, 2013, Pages 57–۶۲،۱۴th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations (CIRP CMMO) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26014

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه از طریق شبکه ی محاسبه ابری

Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

منبع : Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 36 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26013

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26012

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

منبع : Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26011

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : Word تعداد صفحات : 28 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26009

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS) – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه