دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 22004

زیست تنوع گیاهی جنگل های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION,PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION

منبع : Pak. J. Bot., Special Issue (S.I. Ali Festschrift) 42: 231-258, 2010. تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 41 فرمت : pdf تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 22003

احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen) از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها

Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts

منبع : Volume 125, Issue 3, 28 June 2010, Pages 442–۴۵۰ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 22002

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS

منبع : Department of Biology, Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Radoja Domanovića 12, Serbia. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 22001

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

SMART CONTROL OF HYDRODYNAMIC SLUG FLOW

منبع : International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10, October-2013 178 ISSN 2278-7763 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 23 فرمت : PDF تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله