دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 21005

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 32 فرمت : PDF تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21004

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge

منبع : Public Relations Journal Vol. 3, No. 4, Fall 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 23 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21003

خط مشی انتقال بین آموزشکده بین الملل

Transfer between Education Provider Policy – International

منبع : Transfer between Education Provider Policy –International – INT-009 -Effective Date: 19Apr13 -Authorised by: College Council تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21002

تأثیر فعالیت های نخبه های ضدّ جنگ بر روی حیات و سیاست بین الملل

The Impact of the Antiwar Elites’ Activities on the International Life and Politics

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 582 – ۵۸۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21001

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

International Review of Law and Economics

منبع : International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2014 فرمت : Word تعداد صفحات : 56 فرمت : PDF تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله