دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13019 امنیت

رویکرد بالقوه انتشار کرم های اینترنتی مبتنی بر شبکه های نظیر به نظیر

A Potential Approach of Internet Worm Propagation Based on P2P

منبع : Wuhan University Journal of Natural Sciences تاریخ انتشار : 2006 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 انواع مختلف کرم های فعال، داخل جریان شبکه غوطه ور بوده و مشکل امنیت اینترنت را جدی تر می کنند. تحقیقات ما در رویکرد انتشار بالقوه کرم های فعال، رویکرد انتشار مبتنی بر نظیر به نظیر می باشد که در این مقاله آورده شده است. جهت اندازه گیری عملکرد انتشار، رویکرد ما مدل انتشار SEI (مستعد- در معرض ابتلا- آلوده) را ارائه می نماید. این مدل اثبات می کند که با ایده ی معماری نظیر به نظیر مطلق، کرم ها می توانند در مراحل اولیه ی انتشار پنهان مانده و سپس در یک دوره ی کوتاه مدت بسیاری از میزبان ها را آلوده کنند. با مقایسه ی مدل انتشار SEI با مدل اپیدمی ساده، مشاهده می کنیم که اندازه ی کرم یک پارامتر مهمی است که می تواند بر عملکرد انتشار تأثیر گذار باشد. زمانی که اندازه ی کرم بزرگ باشد، رویکرد ما می تواند عملکرد عالی انتشار را نشان دهد.

Various kinds of active worms have been plunging into the network flows, which make the Internet security problem more serious. Our research on a potential propagation approach of active worms, P2P-based propagation approach, is given in this paper. To measure the propagating performance of our approach, the SEI (Susceptible-Exposed-Infected) propagation model is presented. It proves that with the idea of pure P2P architecture, worms can be hidden in the early stage of propagation, and then infect most of the hosts in a shorter period. By comparing our SEI propagation model with the Simple Epidemic Model, we observe that the size of a worm is a significant parameter which can affect the propagating performance. When the size of the worm becomes large, our approach can still show an excellent propagating performance.

رویکرد بالقوه انتشار کرم های اینترنتی مبتنی بر شبکه های نظیر به نظیر
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : رویکرد بالقوه انتشار کرم

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 490

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A Potential Approach

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 321 کیلو بایت

تعداد صفحه : 4

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: