دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13017 امنیت

مدلسازی و دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار

MODELING AND DEFENDING PASSIVE WORMS OVER UNSTRACUTURED Peer-to-Peer NETWORKS

منبع : Trans. Tianjin Univ. 2008, 14:066-072. DOL 10.1007/s12209-008-0013-y تاریخ انتشار : 2008 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 کرم‌های غیرفعال می‌توانند از طریق جایگذاری خود در برخی فایل‌های به اشتراک گذارده شده بصورت غیرفعال انتشار ِیابند، که این می‌تواند منجر به آسیب عمده‌ای در شبکه‌های ‌نظیر به نظیر بدون ساختار شود. این مقاله برای بررسی رفتارهای کرم غیرفعال ابتدا تجزیه و تحلیل کرده و میانگین تأخیر را برای تمام نظیرها، در تمام فرآیند انتقال، بخاطر محدودیت توان عملیاتی شبکه، بدست می‌آورد و سپس یک مدل ریاضی را برای انتشار کرم‌های غیر فعال در شبکه‌های نظیر به نظیر بدون ساختار پیشنهاد می‌کند. این مدل در اصل به تأخیر توان عملیاتی شبکه توجه داشته و از برنامه‌ی دفاع بر مبنای انتشار فایل‌های سالم جدید، مطابق معروفیت فایلی استفاده می‌کند که از توزیع Zipf پیروی می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که انتشار کرم‌های غیرفعال، چه در فایل های آلوده و چه در فایل های غیر آلوده، در اصل تابع تعداد گام ها می باشد. گام های بزرگتر موجب انتشار سریعتر کرم های غیر فعال می شوند. اگر تعداد فایل های آلوده ی اولیه، توسط حمله کنندگان افزایش یابد، سرعت انتشار نیز افزایش خواهد یافت. اندازه‌ی بزرگ فایل‌های غیر آلوده، منجر به عملکرد و کارآئی بهتر حمله می‌شود. بنابراین، تعداد فایل‌های تولید شده توسط کرم‌های غیرفعال، عامل مهم و مؤثرتری در انتشار کرم‌های غیر فعال نیستند. این مدل می‌تواند رهنمودی را در کنترل شبکه‌های نظیر به نظیر بدون ساختار و نیز دفاع کرم غیر فعال فراهم نماید.

Passive worms can passively propagate through embedding themselves into some sharing files, which can result in significant damage to unstructured P2P networks. To study the passive worm behaviors, this paper firstly analyzes and obtains the average delay for all peers in the whole transmitting process due to the limitation of network throughput, and then proposes a mathematical model for the propagation of passive worms over the unstructured P2P networks. The model mainly takes the effect of the network throughput into account, and applies a new healthy files dissemination-based defense strategy according to the file popularity which follows the Zipf distribution. The simulation results show that the propagation of passive worms is mainly governed by the number of hops, initially infected files and uninfected files. The larger the number of hops, the more rapidly the passive worms propagate. If the number of the initially infected files is increased by the attackers, the propagation speed of passive worms increases obviously. A larger size of the uninfected file results in a better attack performance. However, the number of files generated by passive worms is not an important factor governing the propagation of passive worms. The effectiveness of healthy files dissemination strategy is verified. This model can provide a guideline in the control of unstructured P2P networks as well as passive worm defense.

مدلسازی و دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : کرم های غیر فعال بدون ساختار

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 596 کیلو بایت

تعداد صفحه : 20

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : MODELING AND DEFENDING PASSIVE

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 282 کیلو بایت

تعداد صفحه : 20

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: