دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 13016 امنیت

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم

Defending passive worms in unstructured P2P networks based on healthy file dissemination

منبع : www.elsevier.com/locate/cose تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :15 هزار تومان

انتشار کرم ها در شبکه های نقطه به نقطه موجب صدمات چشمگیری شده و امنیت شبکه ها را به مخاطره انداخته است، این مقاله در کل جریان انتقال، میانگین تأخیر برای تمام نقاط را بدست آورده و یک مدل ریاضی را با توجه به ظرفیت شبکه ها برای نمایان کردن انتشار و تکثیر کرم های ناشناس در شبکه های نقطه به نقطه را ارائه می کند. بر طبق این فایل ها که از تابع  پیروی می کنند، می توانیم یک استراتژی دفاعی جدیدی را براساس انتشار فایل سالم ارائه دهیم. با توجه به مدل پیشنهادی، برخی از پارامترهای مربوط به انتشار کرم های غیر فعال، مورد برسی قرار گرفته اند. در نهایت، نتایج شبیه سازی تأثیر مدل ما تأیید می شود که می تواند راهکار مهمی را در جهت کنترل کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار ارائه نماید.

Propagation of passive worms in unstructured peer-to-peer (P2P) networks can result in significant damages and the loss of network security. This paper obtains the average delay for all peers in the entire transmitting process, and proposes a mathematical model for simulating unstructured P2P networks-based passive worms’ propagation taking into account network throughput. According to the file popularity which follows theZipf distribution, we propose a new healthy file dissemination-based defense strategy. Some parameters related to the propagation of passive worms are studied based on the proposed model. Finally, the simulation results verify the effectiveness of our model, which can provide an important guideline in the control of passive worms in unstructured P2P networks.

دفاع در برابر کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مبتنی بر انتشار فایل سالم
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : دفاع در برابر کرم های غیر فعال

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 590 کیلو بایت

تعداد صفحه : 27

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Defending passive worms

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 266 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: