دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43001 گیاه شناسی

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

منبع : Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴ ، CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS تاریخ انتشار : 2005 قیمت مقاله :12 هزار تومان

در گیاهان ، پیری علاوه بر اینکه آخرین مرحله ایی که منجر به مرگ کل ارگانیسم میشود، در رشد و نمو گیاه نیز نقش دارد و در تجزیۀcoordinated ماکرومولکول ها و سیالیت مواد مغذی از بافت های رو به پیری به بافت های در حال نمو گیاه عمل میکند.تصور می شود که رادیکال  های آزاد نقش اساسی در رشد و نمو گیاه داشته باشند، بویژه رادیکال های مشتق شده از اکسیژن.  از آنجائیکه این مولکول ها شدیدا سمی هستند، سطوح متفاوت گونه های اکسیژن واکنشی باید بسیار منظم شوند.بااینحال پراکسید هیدروژن در غلظت های کم به عنوان مولکول نشانه دهی عمل میکند. بنابراین، تنظیم coordinated سیستم جاروب رادیکال آزاد که شامل ترکیبات آنزیمی مانند کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و  آسکوربات پراکسیداز و مولکول های غیر آنزیمی میشود مانند آسکوربات و گلوتاتیون ، ضروری و اساسی است.افزایش سطوح رادیکال در طی پیری نه تنها در اثر افزایش تولید رادیکال ها است بلکه به دلیل عدم ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز میباشد.

In plants, besides being the final step leading to the death of the whole organism, senescence has a developmental function involving the coordinated degradation of macromolecules and the mobilization of nutrients out of senescing tissues into developing parts of the plant. Free radicals are thought to play an essential role in senescence, especially those derived from oxygen. Since these molecules are extremely toxic, the levels of the different reactive oxygen species have to be tightly regulated. However, at low concentrations, hydrogen peroxide may also serve as a signalling molecule. Therefore, a coordinated regulation of the free radical scavenging system, which comprises enzymatic components such as catalase, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase, and non-enzymatic molecules such as ascorbate and glutathione is essential. The increased radical levels displayed during senescence are not only caused by the elevated production of radicals but also by a loss in antioxidant capacity

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 362 کیلو بایت

تعداد صفحه : 29

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 222 کیلو بایت

تعداد صفحه : 20

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: