دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34011 مدیریت دانش

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

در این متن یکی از دلایل مهمی که در اجرای عملکرد شرکت ها اثر می گذراد منابع بشری است.بنابراین توسعه نیازهای تخصصی سازمان یافته  در عمل های مدیریت منابع بشری اثر می گذارد.این رفتار سازمان یافته و صنعت و روش شناسی ساطمان یافته و مسئولیت سازمان یافته یک ضمیمه روان شناختی فردی در سازمان به شمار می آیند.مسئولیت سازمان یافته کار های قابل دسترس را پیشگویی می کند مثل فروش کل,رفتار شهروندی سازمان یافته و اجرای شغل.مطالعه اخیر به ایجاد تحلیل ها در روابط بین عمل هایو مسئولیت سازمان یافته در شرکت ها که در ناحیه HRM  قرار دارند گرایش دارد.در مطالعات پیشین  KANYو  TU…..ایتم عملی در این آیتم تنظیم می شوند.این ها شامل تولید HRM56و منابع بشری مناسب,رفتار و خصوصیات,فعالیت های تیمی,تسهیل ارتباطات,تحریک به بررسی موضوعات,آموزش مهارت های شغلی,آموزش عملکرد های چند گانه,اجتماع استراتژی,باز خورد در اجرا می شوندودر این مطالعه از تراز عمل های مدیریت منابع بشری,از دید تراز مسئولیت سازمان یافته,از دید Mowdayو  steer استفاده می شود.اطلاعات تجزیه تحلیلSchoeder و  ahmodشده از آمار های توصیفی برای برنامه ریزی به خاطر مسئولیت ها,پروفایل ها,الگوهای کلی در متغیر ها قابل دسترس و مسئولیت سازمان یافته استفاده می شودضرایب وریگراسیون های چندگانه ,تحلیل ریگراسیونHRM برای کشف روابط بین متغیر ها شامل این مطالعه میشود.در نتیجه تجزیه تحلیل یافته ها ازمدیریت های  به جزء برای آموزش مهارت های شغلی یافته شده استN=169 بالا,وسط و طبقه اول  که یک رابطه مثبت مهمی از لحاظ اماری و قوی بین دیگر متغیر هایو مسئولیت سازمان یافته وجود دارد و این یافته ها در مطالعه مربوطه  حمایت می کند HRMو نتایج بررسی های قبلی را ثابت می کند.

To begin with, of the most important factors that affect the operational performance of the companies is the human resources. Therefore, the development of organizational commitment needs effective human resource management practices. In organizational behavior and industrial and organizational psychology, organizational commitment is the individual’s psychological attachment to the organization. Organizational commitment predicts work variables such as turnover, organizational citizenship behavior, and job performance. The current study is intended to provide analysis of the relationships between HRM practices and organizational commitment in companies which operate in the province of Konya/Turkey. From various previous studies, 56 HRM practices items were adopted for this study. These include “manufacturing and human resources fit, behavior and attitude, team activities, interaction facilitation, incentives to meet objectives, training on job skills, training in multiple functions, communication of strategy, feedback on performance”. In this study, Pfeffer (1998)’s scale of human resources management practices and Mowday & Steers (1979)’s organizational commitment scale, Ahmad, & Schroeder (2003) version were used. Data was analyzed using descriptive statistics to project the respondents’ profiles as well as the general patterns of the variations in the HRM variables and organizational commitment. Correlations and multiple regression, statistic regression analysis were used to explore the relationship between the variables involved in the study. As a result of analysis of the findings from top, middle and, the first-tier managers (n=169) except for “training on job skills”. It was found that there was a strong and statistically positive significant relationship between other HRM variables and organizational commitment. The findings of the study provide support for the variables concerned and are confirmed by the results of the previous studies

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 929 کیلو بایت

تعداد صفحه : 17

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The relationship between human resource

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 679 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: